Algemene voorwaarden


Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Identiteit van SecuSignals

Artikel   2 – Definities

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Aanbiedingen

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht voor de consument

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Kosten in geval van uitoefening van het herroepingsrecht

Artikel   9 – Verplichtingen van SecuService B.V. bij herroeping

Artikel 10 – De prijs

Artikel 11 – Conformiteit en garantie

Artikel 12 – Levering en uitvoering

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachten

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

Artikel 16 – Omgang privacy

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 


Artikel 1 – Definities

SecuSignals is een product van SecuService B.V.

SecuService B.V.
Groeskuilenstraat 10
5421 HW Gemert

Telefoonnummer: +31 6 50231922
E-mail: info@secusignals.com
KvK: 83213090
BTW: NL862772953B01

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel, inclusief email, dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Koper: iedere rechtspersoon en natuurlijke persoon tot wie SecuService B.V. zijn aanbiedingen richt en met wie SecuService B.V. een overeenkomst sluit;
 7. Modelformulier: het in Bijlage 1 van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden;

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SecuService B.V. en op elke met SecuService B.V. tot stand gekomen overeenkomst. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Indien eenmaal op basis van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, dan gelden deze algemene voorwaarden ook voor toekomstige transacties tussen dezelfde partijen.

 

Artikel 4 – Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van SecuService B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Alle door SecuService B.V. verstrekte beschrijvingen en afbeeldingen zijn bedoeld als indicatie. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden SecuService B.V. niet.


Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt SecuService B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door SecuService B.V. is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft SecuService B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal SecuService B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. SecuService B.V. kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien SecuService B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. SecuService B.V. zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van SecuService B.V. waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, voor zover van toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht van de consument

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. SecuService B.V. vraagt de consument naar de reden van herroeping, maar deze is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. SecuService B.V. mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan SecuService B.V. retourneren, conform de door SecuService B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Gebruikte producten hoeven door SecuService B.V. niet te worden teruggenomen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan op grond van artikel 7.1.

 

Artikel 8 – Kosten in geval van uitoefening van het herroepingsrecht

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van het Modelformulier voor herroeping aan SecuService B.V.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) SecuService B.V. Dit hoeft niet als SecuService B.V. heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door SecuService B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als SecuService B.V. schriftelijk aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van SecuService bij herroeping

 1. SecuService B.V. de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. SecuService B.V. vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten die door SecuService B.V. voor het geretourneerde product aan de consument in rekening zijn gebracht binnen 14 dagen na ontvangst van de melding dat de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. SecuService B.V. mag wachten met terugbetalen tot hij het product retour heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
 3. SecuService B.V. gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft SecuService B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 – De prijs

 1. De in het aanbod genoemde prijzen zijn exclusief BTW en luiden in Euro’s.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien SecuService B.V. dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 11 – Conformiteit en garantie

 1. SecuService B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. SecuService B.V. geeft 1 jaar garantie op de geleverde producten, mits de koper de producten heeft gebruikt conform de door SecuService B.V. verstrekte instructies en de garantievoorwaarden van SecuService B.V. in acht neemt. Deze garantie geldt alleen voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.
 3. De in artikel 11.2 genoemde garantie is niet van toepassing indien: a. de veiligheidsvoorschriften of gebruiksaanwijzingen niet in acht zijn genomen; b. er aanpassingen zijn gedaan aan de originele staat of reparaties zijn uitgevoerd door een niet door SecuService B.V. geautoriseerde persoon; c. er sprake is van normale slijtage aan onderdelen, overmatig gebruik of schade als gevolg van extreme weersomstandigheden; d. er sprake is van onjuist en/of onzorgvuldig gebruik of een gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming van het product; e. het product gebruikt blijft worden, ondanks reeds geconstateerde schade en/of gebreken, en dit gebruik de schade verergert.
 4. Een door SecuService B.V., diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover SecuService B.V. kan doen gelden indien SecuService B.V. is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 5. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van SecuService B.V., diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument bij zijn bestelling aan SecuService B.V. kenbaar heeft gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in deze algemene voorwaarden is vermeld, zal SecuService B.V. geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. De leveringstermijn is gebaseerd op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door SecuService B.V. bestelde zaken en/of onderdelen. Leveringstermijnen zijn nimmer fataal. Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 3. Na ontbinding conform het vorige lid zal SecuService B.V. het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 

Artikel 13 – Betaling

 1. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan SecuService B.V. te melden.

 

Artikel 14 – Klachten

 1. De koper is gehouden om de producten, zodra deze door hem zijn ontvangen, te keuren en vast te stellen of deze in orde zijn.
 2. Eventuele klachten over de producten of de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk per aangetekend schrijven of per email, worden ingediend bij SecuService B.V. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 14 dagen na ontvangst van de producten of moment waarop de gebreken redelijkerwijze ontdekt hadden kunnen worden. In het geval van uiterlijk waarneembare gebreken geldt dat klachten binnen 24 uur na ontvangst van de producten aan SecuSignals gemeld dienen te worden.
 3. Bij SecuService B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door SecuService B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De koper dient SecuService B.V. in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

 1. SecuService B.V. heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Iedere aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een overeenkomst of anderszins is beperkt tot maximaal het bedrag dat in het concrete geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval van toepassing is.
 2. SecuService B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik, het niet opvolgen van instructies en/of het niet in acht nemen van veiligheidsvoorschriften.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij uit een dwingendrechtelijke bepaling anders voortvloeit.
 4. Een door SecuService B.V. gehonoreerde claim onder de garantievoorwaarden als bedoeld in artikel 11 houdt uitdrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van SecuService B.V. in voor eventueel geleden schade door de koper of door derden of aan de koper of derden

 

Artikel 16 – Omgang Privacy

Sinds april 2018 is de nieuwe privacywetgeving ingegaan omtrent persoonsgegevens. Deze is hier te vinden.

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen SecuService B.V. en de consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Oost-Brabant.


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:
SecuService B.V.
De Amert 126
5462 GH Veghel

info@secusignals.com

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten herroep/herroepen*:

– Besteld op*/ontvangen op*

– [Naam consumenten(en)]

– [Adres consument(en)]

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.